มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยได้รับฟังการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ โดยให้ความสนใจ การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี สิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างก๊าซชีวภาพ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมีคุณจารุ จิรพรสวัสดิ์ คุณพรสวรรค์ ขัติยศ และคุณวิระญา สิงห์สุติน เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่