ERDI-CMU e-Card

ERDI-CMU e-Card

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งความส่งให้ทุกท่านในช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และคุณพระรัตนตรัย จงบัลดาลอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรว ทั้งกาย ใจ ข้ามพ้นทุกอุปสรรค และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ

May you and your family be in good health during the year of 2021.
May every day be filled with success and prosperity.
May you overcome any obstacles in your way.
Finding happiness in each and every day.
As the end of 2020 draws near, I wish you a Happy New Year!

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่