LNG คืออะไร

LNG คืออะไร

Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพจากสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส เพื่อสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่างๆ ที่มีระยะทางไกลๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางเรือ และก่อนจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง LNG จะถูกทำให้ระเหยกลับมาสู่สถานะก๊าซอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

คุณลักษณะสำคัญของ LNG จัดเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อ LNG รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม LNG จะระเหยกลายเป็นไอแพร่กระจายในอากาศได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการตกค้างในน้ำหรือดิน การรั่วไหลของ LNG ที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้นั้น ต้องมีความเข้มข้นของการระเหยของ LNG ในบรรยากาศอยู่ในช่วงระหว่าง 5%-15% รวมทั้งจะต้องมีแหล่งกำเนิดไฟในบริเวณใกล้เคียงด้วย

ประโยชน์ของ LNG สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ (NGV)

นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการใช้เป็นพลังงานโดยตรงแล้ว ยังสามารถนำพลังงานความเย็นที่ได้จากกระบวนการแปรสภาพก๊าซไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ อย่างในญี่ปุ่น มีการใช้พลังงานความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็นได้อีกด้วย

ปัจจุบันไทยมีแหล่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่พึ่งพาได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน คือเมียนมา และอีกส่วนหนึ่งนำเข้าเป็น LNG จากต่างประเทศ เช่น กาตาร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เป็นต้น โดยช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.)ปี 2562 ไทยนำเข้าก๊าซทั้งหมด 1.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน คิดเป็น 32% ของความต้องการใช้ก๊าซทั้งหมดของประเทศ (4.9 พันล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน) โดยนำเข้าเป็นก๊าซธรรมชาติจากเมียนมา 51% และเป็น LNG 49% ก๊าซนำเข้าทั้งหมดถูกส่งเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และยานยนต์ (NGV)

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงด้าน LNG ของภูมิภาค ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านอุตสาหกรรมก๊าซ เครือข่ายของท่อก๊าซ และเครือข่ายหลักๆ ของประเทศซึ่งมีความเข้มแข็งมากพอที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางด้านก๊าซของอาเซียนในอนาคตได้

ที่มา : เรียบเรียงจากข้อมูล www.eppo.go.th , www.pttlng.com และบทความมนูญ ศิริวรรณ

เรื่องที่น่าสนใจ

สบายกาย สบายกระเป๋า            แค่รู้จักโหมดการทำงานแอร์

สบายกาย สบายกระเป๋า แค่รู้จักโหมดการทำงานแอร์

หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่