“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร”  เพื่อสนองตอบตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยบูรณาการ 3 เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ เทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับหมักย่อยร่วม และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ  และผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ (CBG) เพื่อใช้สำหรับระบบรถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่สมบูรณ์แบบ

สำหรับกระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจรของศูนย์ฯ นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำงานร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ รวบรวมขยะทั้งหมดจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ขยะที่รวบรวมมีปริมาณกว่า 20 ตัน จะผ่านกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ซึ่งตัวระบบ จะเริ่มจากการรับขยะมูลฝอย (Receiving & Storage) ผ่านสู่ระบบลำเลียง (Belt Conveyer) แล้วนำมาฉีกถุงขยะ (Bag Breaking) จากนั้นขยะจะถูกแยกเอาวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นขยะมีมูลค่า (Reusable) เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก รวมถึงขยะพิษบางชนิด เช่น แบตเตอรี่ ออกจากสายพานลำเลียง ต่อจากนั้น ขยะจะถูกนำไปแยกเบื้องต้นเพื่อแยกเอาขยะอินทรีย์ออกจากขยะพลาสติกและโลหะด้วยระบบคัดแยกขยะเบื้องต้น (Primary Separator & Magnetic Separator) โดยขยะอินทรีย์ที่ได้จะถูกนำไปหมักย่อยในระบบก๊าซชีวภาพแบบหมักแห้ง  สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร  และนำไปปรับปรุงคุณภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนย์ฯ ได้ปริมาณ 5,200 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี  และก๊าซชีวภาพส่วนหนึ่งถูกนำไปผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ เพื่อใช้ในระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย เฉลี่ยปีละ 18,000 กิโลกรัม/ปี  โดยก๊าซชีวภาพส่วนเกินจะถูกเผาทิ้งด้วยชุดเผาทิ้งก๊าซชีวภาพอัตโนมัติ (Gas Flare) สำหรับขยะที่แยกได้ สามารถลดปริมาณการกำจัดขยะทิ้งแบบฝังกลบและแบบเผาได้ร้อยละ 85 เทียบเท่าปริมาณขยะที่ลดได้ 4,050 ตัน/ปี  ลดปริมาณการฝังกลบขยะเปียกและเศษอาหารได้ 500 ตัน/ปี  และลดปริมาณการฝังกลบกากไขมันได้ 125 ตัน/ปี  โดยขยะพลาสติกที่แยกได้ ทั้งจากการคัดแยกเบื้องต้นและจากการคัดแยกภายหลังจากการหมักย่อยแล้ว วันละกว่า 1 ตัน สามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF, Refuse Derived Fuel) เพื่อนำไปส่งขายให้กับผู้ใช้ที่มีเตาเผา RDF ได้อีกด้วย นอกจากนี้กากขยะอินทรีย์วันละกว่า 5 ตัน ยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อใช้บำรุงดินได้โดยตรง และอีกกว่า 2 ตัน จะถูกนำไปปรับปรุงเป็นปุ๋ยแห้งหรือปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งหมดทุกกระบวนการสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้รวมมากกว่า 10,900  ตันคาร์บอน/ปี

 “ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร” จึงเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะให้กับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ศึกษาวิธีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงพลังงาน ที่กำลังผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอยู่ในขณะนี้

เรื่องที่น่าสนใจ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่