ERDI-EASY SMART METER SYSTEM โปรแกรม “แสดงผลการใช้ไฟฟ้า” อัจฉริยะ

ERDI-EASY SMART METER SYSTEM โปรแกรม “แสดงผลการใช้ไฟฟ้า” อัจฉริยะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดวิจัย ERDI-Easy Smart Meter System ระบบ“แสดงผลการใช้ไฟฟ้า”โดย มีส่วนประกอบหลักของระบบทั้งหมด 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจวัดการใช้ปริมาณไฟฟ้า (METER, NODE) อุปกรณ์เก็บบันทึกและประมวลผลการใช้ปริมาณไฟฟ้า (MAIN SERVER) อุปกรณ์ส่งสัญญาณข้อมูล (MODEM) และ อุปกรณ์แสดงผล (DISPLAY) โดยการวัดการใช้ปริมาณไฟฟ้า จะอาศัยอุปกรณ์ตรวจวัด 2 ประเภท โดยเลือกใช้ตามลักษณะการติดตั้งและการส่งสัญญาณเป็นหลัก คือ
1.การติดตั้งและส่งสัญญาณด้วยระบบสาย LAN อุปกรณ์ตรวจวัดการใช้ปริมาณไฟฟ้าจะอาศัย มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ Digital และ Current Transformer (CT) ในการตรวจวัด ซึ่งสามารถตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณสูง หรืออุปกรณ์ที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่มาก ตามคุณสมบัติ ของมิเตอร์ไฟฟ้า และขนาดของ CT ที่นำมาใช้ในการตรวจวัด
2.การติดตั้งและส่งสัญญาณด้วยระบบ WIRELESS อุปกรณ์ตรวจวัดการใช้ปริมาณไฟฟ้าจะอาศัย อุปกรณ์ตรวจวัดและส่งสัญญาณ ERDI-ESM NODE และ Current Transformer (CT) ในการตรวจวัด ซึ่งมีความเหมาะสมกับการตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่ละชนิด ในแต่ละตำแหน่ง และอุปกรณ์ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปริมาณไม่สูงมาก ทำให้สามารถวิเคราะห์การใช้ปริมาณไฟฟ้าในแต่ละตำแหน่งได้ละเอียดมากขึ้น
การใช้ประโยชน์จากระบบ ERDI-Easy Smart Meter System ยังสามารถนำข้อมูลค่าไฟฟ้าที่วิเคราะห์ได้มาใช้ในการบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคารของหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสำคัญในการวางแผนการใช้พลังงาน และยังสามารถนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้บุคคลได้ตระหนักถึงปริมาณการสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวัน ดังนั้น ระบบ ERDI-Easy Smart Meter System จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือตรวจติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถนำข้อมูลที่ระบบทำการบันทึกไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนมาตราการจัดการด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

ล้างแอร์ด้วยตัวเอง ทำเองได้

ล้างแอร์ด้วยตัวเอง ทำเองได้

How to!! เปิดแอร์ประหยัดไฟ เย็นฉ่ำชื่นใจ ค่าไฟไม่พุ่ง

How to!! เปิดแอร์ประหยัดไฟ เย็นฉ่ำชื่นใจ ค่าไฟไม่พุ่ง

เปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับการเปิดหลอดไฟ LED

เปรียบเทียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับการเปิดหลอดไฟ LED

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่