วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา เยี่ยมชมการดำเนินงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการชีวมวล

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา เยี่ยมชมการดำเนินงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการชีวมวล

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนิสิตวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยได้รับการฟังการบรรยายองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชีวมวล พร้อมเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่องที่น่าสนใจ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่