Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา โครงการความร่วมมือ 2 มหาวิทยาลัย ระหว่างคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ HBNU-CMU International Capstone 2022 หัวข้อ Smart Green Campus โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายองค์ความรู้ การจัดการขยะ และการผลิตเป็นพลังงานทดแทน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่