Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา โครงการความร่วมมือ 2 มหาวิทยาลัย ระหว่างคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ HBNU-CMU International Capstone 2022 หัวข้อ Smart Green Campus โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายองค์ความรู้ การจัดการขยะ และการผลิตเป็นพลังงานทดแทน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่