คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแปรรูปขยะมูลฝอยให้มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ พร้อมเยี่ยมชมโรงคัดแยกขยะและเรียนรู้กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน โดยมีคุณชุมนัดภ์ มณีศิริ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยายองค์ความรู้ ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่