ERDI CMU พัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time

ERDI CMU พัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time

โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ ได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพให้มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและเพิ่มเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ

โดยการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบระบบก๊าซชีวภาพ ได้แก่ พีเอช ความดัน อุณหภูมิของก๊าซชีวภาพ และORP โดยอุปกรณ์ ORP นั้นจะใช้แทนการติดตามคำของกรดไขมันระเหยโดยอ้อม จากนั้นนำข้อมูลจากการติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวกาพในรูปแบบ Real Time Monitoring มาใช้ในการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพเพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนปัญหาของระบบก๊าซชีวภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยเป็นการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชัน (Application) แบบออนไลน์ (Online)ให้กับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้สามารถประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบก๊าซชีวภาพได้ทันท่วงที ส่งผลให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มีความเสถียร (หรือสามารถลดความผันผวนของปริมาณก๊าซชีวภาพได้เมื่อเทียบกับระบบก๊าซชีวภาพแบบดั้งเดิม (ไม่มีการติดตั้งชุดติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดโครงการฯ โดยสามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบโครงการใช้พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในการรวบรวมข้อมูลการผลิต และใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในการจัดการด้านพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่มีความสามารถในการตรวจวัดและจัดการการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่งเสริมรูปแบบการผลิตไฟฟ้าจากผู้บริโภค (Consumer) และสามารถบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้า(Demand Respond) โดยระบบยังสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage) ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในโครงง่ายไฟฟ้าอัจฉริยะมีความมั่นคงและมีความเสถียร สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีสำหรับรองรับการขายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในรูปแบบ Hybrid Firm/Semi Firm ได้ จึงเป็นการสร้างความมั่งคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ที่มีเป้าหมายให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้สามารถนำข้อมูลเทคนิคที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Arti-ficial Intelligence: AI)  สำหรับการทำนายการผลิตไฟฟ้าในโครงข่ายอัจฉริยะจากพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของประเทศไทยตามเวลาจริงได้

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ:

มีการพัฒนาโปรแกรมการตรวจติดตามและการทำนายพฤติกรรมการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนปัญหาของระบบก๊าซชีวภาพแบบทันท่วงทีในรูปแบบของแอปพลิเคชัน (Application) IUU Real time เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบก๊าซชีวภาพ โดยระบบมีคำนวณความผิดพลาดในการทำนายในช่วงร้อยละ 1.60-2.65 อีกทั้งผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการเปรียบเทียบในกรณีมีการพัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ พบว่า สามารถช่วยลดความผันผวนของปริมาณก๊าซชีวภาพได้ โดยมีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 2.34ปี ถึง 0.45 ปี ที่ระดับความผันผวนของระบบก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้แบบไม่ติดตั้งชุดติดตามการทำงานเท่ากับร้อยละ 1-5ตามลำดับ และมีคำอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อตันทุนมากกว่า 1 ดังนั้น การติดตั้งชุดติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพจึงมีความคุ้มค่าทางการเงิน นอกจากนั้น น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง 1 ลบ.ม. เมื่อนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ จะสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.28 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นักวิจัยดำเนินงานโครงการ

นางสาวพิชยา สวยสม

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและทีมงาน

เรื่องที่น่าสนใจ

สบายกาย สบายกระเป๋า            แค่รู้จักโหมดการทำงานแอร์

สบายกาย สบายกระเป๋า แค่รู้จักโหมดการทำงานแอร์

หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

หลังคาบ้านที่เหมาะในการติดตั้งแผง Solar Cell

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องขออนุญาตหรือไม่?

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่