ERDI-CMU พัฒนา”ระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรีเพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าคาร์บอน8.6 เมตริกตันต่อปี

ERDI-CMU พัฒนา”ระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรีเพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าคาร์บอน8.6 เมตริกตันต่อปี

สถาบันพลังงาน มช. พัฒนา”ระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรีเพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าคาร์บอน8.6 เมตริกตันต่อปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม โดยตำแหน่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1)การศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบแบตเตอรี่ และระบบการจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของแบตเตอรี่

2) .การทดสอบระบบต้นแบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน และบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ให้มีเสถียรภาพในการทำงาน

ในการศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลข ของระบบจัดการความร้อน ปัจจุบันได้ทำการศึกษาในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วยอากาศ ระบบจัดการความร้อนในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วยน้ำ และระบบจัดการความร้อนในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วย phase change media จากการศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ น้ำ และ phase change media wบว่า ระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ จะเป็นระบบการมีการจัดการทางด้านความร้อนที่มีการกระจายตัวที่ดีที่สุด คือ การหมุนเวียนของอากาศกระจายตัวไปตามระบบแบตเตอรี่ได้อย่างทั่วถึง สามารกระบายความร้อนของแบตเตอร์ได้ในทุกพื้นผิวงองบตตอรี่ โดยสามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส อีกทั้งตัวระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตามขอบเขตการทำงานที่ตั้งไว้ จึงเลือกระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ

ที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ ในการนำไปสร้างเป็นต้นแบบในการจัดการทางด้านอุณหพลศาสตร์ของระบบแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 Wh เพื่อนำไปติดตั้งและทดสอบในการใช้งานจริงกายในอาคารที่มีการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

ในการสร้างระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ เป็นระบบที่ควบคุมและสั่งการการทำงานของระบบการจัดการทางด้านความร้อนด้วยอากาศ ที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ โดยในขณะแบตเตอรี่ทำงานในการอัดและคายประจุ หากอุณหภูมิของแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ (38 *C) ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ จะส่งคำสั่งไปเปิดระบบจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ ให้ทำงานในการควบคุมอุณหภูมิของแบตตอรี่ให้ไม่เกินที่ (50 *C) และเมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ จะส่งคำสั่งให้ระบบจัดการทางด้านความร้อนของอากาศหยุดการทำงาน ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ เป็นบอร์ดที่รับข้อมูลของอุณหภูมิจากการวัดอุณหภูมิภายในเซลล์ แล้วประมวลผลตามการตั้งค่าขอบเขตของอุณหภูมิในการส่งคำสั่งต่างๆ ไปควบคุมการทำงานของระบบการจัดการทางด้านความร้อน

การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการทำงานของระบบแบตเตอรี่ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง และเซลล์แสงอาทิตย์ ของการใช้ไฟฟ้ากายในอาคาร จะมีการต่อระบบไฟฟ้าของพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เข้าไปมายังอาคารต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก โดยมีขนาดกำลังการผลิตรวม ที่ 30 kW ในส่วนของระบบแบตเตอรี่ขนาด 5 kWh จำนวน2 ระบบ จะต่อเชื่อมกับ Hybrid Inverter ขนาด 3 kW และระบบการบริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ทั้ง 2 ระบบ โดยจะต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้ากายในห้อง server ของอาคาร และในส่วนของระบบแบตเตอรี่ขนาด 25 kWh จำนวน 1 ระบบ จะต่อเชื่อมกับ Hybrid Inverter ขนาด 15 kW และระบบการบริหารจัดการ

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่โดยจะต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศของชั้น 2 ภายในอาคาร โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าของระบบจะมีการแสดงคำสถานะการทำงานแบu Real time ผ่านระบบ onlineรูปแบบการแสดงผล จะมีการแสดงผลทุกๆ 15 นาที โดยคำการแสดงผล จะแสดงค่า การใช้ปริมาณและกำลังไฟฟ้าจาก

ไฟกริด ค่าปริมาณและกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน ค่า %S0C และปริมาณไฟฟ้าของแบตเตอรี่ รวมถึง

ปริมาณและกำลังไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดของอาคาร

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันระบบแบตเตอรี่ยังมีราคาสูง มีระยะเวลาใน

การคืนทุนของการลงทุน ประมาณ 10 ปี ถือเป็นการลงทุนที่มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ค่อนข้างนาน โดยหากราคาต้นทุน

ของระบบแบตเตอรี่ มีราคาลดลงเหลือไม่สูงกว่า 20,000 บาท/kWh จะมีระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุนน้อยกว่า

7 ปี ทำให้ระบบแบตเตอรี่มีความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต

1. ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ในการอัด และคายประจุ เพื่อ

ยืดอายุการทำงานของระบบแบตเตอรี่ สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม

2. ระบบ บริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบตตอรี่แบบลิเธียม ในการควบคุม และติดตามการ

ทำงานของระบบ และเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

3. โครงง่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 แหล่งกักเก็บ รวม 35 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อใช้ร่วมกับโครงง่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ในบ้านเรือน ขนาด 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ ในอุตสาหกรรม ขนาด 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ

ระบบติดตามการทำงานแบบ real time

ผลลัพธ์

1. เพิ่มความเสถียรภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

จากระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเซลล์

แสงอาทิตย์

2. ลดความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดรวมเท่ากับ 35 กิโลวัตต์ ในเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุด และ

ลดการใช้พลังงานจากการกักเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า 11,550 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 9.93 x 10-4 ktoe ต่อปี

และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 8.6 metric tons ต่อปี

3. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม ในการประเมิน

ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย Energy 4.0 และ AEDP ของประเทศ

สถาบันพลังงาน มช. พัฒนา”ระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรีเพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าคาร์บอน8.6 เมตริกตันต่อปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม โดยตำแหน่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1)การศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบแบตเตอรี่ และระบบการจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของแบตเตอรี่

2) .การทดสอบระบบต้นแบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน และบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ให้มีเสถียรภาพในการทำงาน

ในการศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลข ของระบบจัดการความร้อน ปัจจุบันได้ทำการศึกษาในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วยอากาศ ระบบจัดการความร้อนในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วยน้ำ และระบบจัดการความร้อนในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วย phase change media จากการศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ น้ำ และ phase change media wบว่า ระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ จะเป็นระบบการมีการจัดการทางด้านความร้อนที่มีการกระจายตัวที่ดีที่สุด คือ การหมุนเวียนของอากาศกระจายตัวไปตามระบบแบตเตอรี่ได้อย่างทั่วถึง สามารกระบายความร้อนของแบตเตอร์ได้ในทุกพื้นผิวงองบตตอรี่ โดยสามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส อีกทั้งตัวระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตามขอบเขตการทำงานที่ตั้งไว้ จึงเลือกระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ

ที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ ในการนำไปสร้างเป็นต้นแบบในการจัดการทางด้านอุณหพลศาสตร์ของระบบแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 Wh เพื่อนำไปติดตั้งและทดสอบในการใช้งานจริงกายในอาคารที่มีการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

ในการสร้างระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ เป็นระบบที่ควบคุมและสั่งการการทำงานของระบบการจัดการทางด้านความร้อนด้วยอากาศ ที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ โดยในขณะแบตเตอรี่ทำงานในการอัดและคายประจุ หากอุณหภูมิของแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ (38 *C) ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ จะส่งคำสั่งไปเปิดระบบจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ ให้ทำงานในการควบคุมอุณหภูมิของแบตตอรี่ให้ไม่เกินที่ (50 *C) และเมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ จะส่งคำสั่งให้ระบบจัดการทางด้านความร้อนของอากาศหยุดการทำงาน ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ เป็นบอร์ดที่รับข้อมูลของอุณหภูมิจากการวัดอุณหภูมิภายในเซลล์ แล้วประมวลผลตามการตั้งค่าขอบเขตของอุณหภูมิในการส่งคำสั่งต่างๆ ไปควบคุมการทำงานของระบบการจัดการทางด้านความร้อน

การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการทำงานของระบบแบตเตอรี่ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง และเซลล์แสงอาทิตย์ ของการใช้ไฟฟ้ากายในอาคาร จะมีการต่อระบบไฟฟ้าของพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เข้าไปมายังอาคารต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก โดยมีขนาดกำลังการผลิตรวม ที่ 30 kW ในส่วนของระบบแบตเตอรี่ขนาด 5 kWh จำนวน2 ระบบ จะต่อเชื่อมกับ Hybrid Inverter ขนาด 3 kW และระบบการบริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ทั้ง 2 ระบบ โดยจะต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้ากายในห้อง server ของอาคาร และในส่วนของระบบแบตเตอรี่ขนาด 25 kWh จำนวน 1 ระบบ จะต่อเชื่อมกับ Hybrid Inverter ขนาด 15 kW และระบบการบริหารจัดการ

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่โดยจะต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศของชั้น 2 ภายในอาคาร โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าของระบบจะมีการแสดงคำสถานะการทำงานแบu Real time ผ่านระบบ onlineรูปแบบการแสดงผล จะมีการแสดงผลทุกๆ 15 นาที โดยคำการแสดงผล จะแสดงค่า การใช้ปริมาณและกำลังไฟฟ้าจาก

ไฟกริด ค่าปริมาณและกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน ค่า %S0C และปริมาณไฟฟ้าของแบตเตอรี่ รวมถึง

ปริมาณและกำลังไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดของอาคาร

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันระบบแบตเตอรี่ยังมีราคาสูง มีระยะเวลาใน

การคืนทุนของการลงทุน ประมาณ 10 ปี ถือเป็นการลงทุนที่มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ค่อนข้างนาน โดยหากราคาต้นทุน

ของระบบแบตเตอรี่ มีราคาลดลงเหลือไม่สูงกว่า 20,000 บาท/kWh จะมีระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุนน้อยกว่า

7 ปี ทำให้ระบบแบตเตอรี่มีความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต

1. ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ในการอัด และคายประจุ เพื่อ

ยืดอายุการทำงานของระบบแบตเตอรี่ สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม

2. ระบบ บริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบตตอรี่แบบลิเธียม ในการควบคุม และติดตามการ

ทำงานของระบบ และเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

3. โครงง่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 แหล่งกักเก็บ รวม 35 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อใช้ร่วมกับโครงง่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ในบ้านเรือน ขนาด 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ ในอุตสาหกรรม ขนาด 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ

ระบบติดตามการทำงานแบบ real time

ผลลัพธ์

1. เพิ่มความเสถียรภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

จากระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเซลล์

แสงอาทิตย์

2. ลดความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดรวมเท่ากับ 35 กิโลวัตต์ ในเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุด และ

ลดการใช้พลังงานจากการกักเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า 11,550 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 9.93 x 10-4 ktoe ต่อปี

และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 8.6 metric tons ต่อปี

3. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม ในการประเมิน

ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย Energy 4.0 และ AEDP ของประเทศ

สถาบันพลังงาน มชC

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม โดยตำแหน่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1)การศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบแบตเตอรี่ และระบบการจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของแบตเตอรี่

2) .การทดสอบระบบต้นแบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน และบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม ให้มีเสถียรภาพในการทำงาน

ในการศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลข ของระบบจัดการความร้อน ปัจจุบันได้ทำการศึกษาในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วยอากาศ ระบบจัดการความร้อนในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วยน้ำ และระบบจัดการความร้อนในส่วนของระบบจัดการความร้อนด้วย phase change media จากการศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ น้ำ และ phase change media wบว่า ระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ จะเป็นระบบการมีการจัดการทางด้านความร้อนที่มีการกระจายตัวที่ดีที่สุด คือ การหมุนเวียนของอากาศกระจายตัวไปตามระบบแบตเตอรี่ได้อย่างทั่วถึง สามารกระบายความร้อนของแบตเตอร์ได้ในทุกพื้นผิวงองบตตอรี่ โดยสามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส อีกทั้งตัวระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตามขอบเขตการทำงานที่ตั้งไว้ จึงเลือกระบบการจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ

ที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ ในการนำไปสร้างเป็นต้นแบบในการจัดการทางด้านอุณหพลศาสตร์ของระบบแบตเตอรี่ ขนาด 5 และ 25 Wh เพื่อนำไปติดตั้งและทดสอบในการใช้งานจริงกายในอาคารที่มีการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

ในการสร้างระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ เป็นระบบที่ควบคุมและสั่งการการทำงานของระบบการจัดการทางด้านความร้อนด้วยอากาศ ที่มีการติดตั้งระบบทางด้านบนของระบบแบตเตอรี่ โดยในขณะแบตเตอรี่ทำงานในการอัดและคายประจุ หากอุณหภูมิของแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ (38 *C) ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ จะส่งคำสั่งไปเปิดระบบจัดการทางด้านความร้อนของอากาศ ให้ทำงานในการควบคุมอุณหภูมิของแบตตอรี่ให้ไม่เกินที่ (50 *C) และเมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ จะส่งคำสั่งให้ระบบจัดการทางด้านความร้อนของอากาศหยุดการทำงาน ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ เป็นบอร์ดที่รับข้อมูลของอุณหภูมิจากการวัดอุณหภูมิภายในเซลล์ แล้วประมวลผลตามการตั้งค่าขอบเขตของอุณหภูมิในการส่งคำสั่งต่างๆ ไปควบคุมการทำงานของระบบการจัดการทางด้านความร้อน

การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการทำงานของระบบแบตเตอรี่ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง และเซลล์แสงอาทิตย์ ของการใช้ไฟฟ้ากายในอาคาร จะมีการต่อระบบไฟฟ้าของพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เข้าไปมายังอาคารต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก โดยมีขนาดกำลังการผลิตรวม ที่ 30 kW ในส่วนของระบบแบตเตอรี่ขนาด 5 kWh จำนวน2 ระบบ จะต่อเชื่อมกับ Hybrid Inverter ขนาด 3 kW และระบบการบริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ ทั้ง 2 ระบบ โดยจะต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้ากายในห้อง server ของอาคาร และในส่วนของระบบแบตเตอรี่ขนาด 25 kWh จำนวน 1 ระบบ จะต่อเชื่อมกับ Hybrid Inverter ขนาด 15 kW และระบบการบริหารจัดการ

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่โดยจะต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศของชั้น 2 ภายในอาคาร โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าของระบบจะมีการแสดงคำสถานะการทำงานแบu Real time ผ่านระบบ onlineรูปแบบการแสดงผล จะมีการแสดงผลทุกๆ 15 นาที โดยคำการแสดงผล จะแสดงค่า การใช้ปริมาณและกำลังไฟฟ้าจาก

ไฟกริด ค่าปริมาณและกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน ค่า %S0C และปริมาณไฟฟ้าของแบตเตอรี่ รวมถึง

ปริมาณและกำลังไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดของอาคาร

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันระบบแบตเตอรี่ยังมีราคาสูง มีระยะเวลาใน

การคืนทุนของการลงทุน ประมาณ 10 ปี ถือเป็นการลงทุนที่มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ค่อนข้างนาน โดยหากราคาต้นทุน

ของระบบแบตเตอรี่ มีราคาลดลงเหลือไม่สูงกว่า 20,000 บาท/kWh จะมีระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุนน้อยกว่า

7 ปี ทำให้ระบบแบตเตอรี่มีความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต

1. ระบบควบคุมและจัดการทางอุณหพลศาสตร์ของระบบจัดการลิเธียมแบตเตอรี่ในการอัด และคายประจุ เพื่อ

ยืดอายุการทำงานของระบบแบตเตอรี่ สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม

2. ระบบ บริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบตตอรี่แบบลิเธียม ในการควบคุม และติดตามการ

ทำงานของระบบ และเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

3. โครงง่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 แหล่งกักเก็บ รวม 35 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อใช้ร่วมกับโครงง่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ในบ้านเรือน ขนาด 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ ในอุตสาหกรรม ขนาด 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ

ระบบติดตามการทำงานแบบ real time

ผลลัพธ์

1. เพิ่มความเสถียรภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

จากระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม ร่วมกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเซลล์

แสงอาทิตย์

2. ลดความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดรวมเท่ากับ 35 กิโลวัตต์ ในเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุด และ

ลดการใช้พลังงานจากการกักเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า 11,550 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 9.93 x 10-4 ktoe ต่อปี

และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 8.6 metric tons ต่อปี

3. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม ในการประเมิน

ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย Energy 4.0 และ AEDP ของประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ

ERDI CMU พัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time

ERDI CMU พัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time

การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานรีดอกซ์แบตเตอรี่  by ERDI CMU

การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานรีดอกซ์แบตเตอรี่ by ERDI CMU

มช.ผลิต“เครื่องทำน้ำแข็งอัจริยะ”  ขนาด 500 กิโลกรัม/วัน

มช.ผลิต“เครื่องทำน้ำแข็งอัจริยะ” ขนาด 500 กิโลกรัม/วัน

การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน

การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่