green finance คืออะไร

green finance คืออะไร

Green finance เป็นแนวคิดและการปฏิสัมพันธ์ทางการเงินที่เน้นการสนับสนุนและการลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางทรัพยากรที่ยั่งยืน

การเงินสีเขียว หรือ Green Finance เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกเนื่องจากเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจในโลกทุนนิยม ที่เคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด Climate Change สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับตอบสนองความต้องการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมๆ กันได้

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ให้ความหมายของ Green Finance เอาไว้ว่า เป็นการเพิ่มกระแสการเงินไม่ว่าจะจากธนาคาร การให้สินเชื่อ การประกันภัยและการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้ไหลไปสู่กิจกรรมของโลกธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจุดสำคัญอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้น คว้าโอกาสในการ “ให้ผลตอบแทน” และ “ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อมๆ กัน นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น

ตัวอย่างของโครงการ Green Finance ที่มีการลงทุนในสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:

  1. การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน: เช่น การสนับสนุนโครงการพัดลมหรือโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งการเผาไหม้เช่นน้ำมันหรือถ่านหิน
  2. การลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน: เช่น โครงการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงในอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น
  3. การลงทุนในโครงการการจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย: เช่น การสนับสนุนโครงการการนำน้ำฝนมาใช้ในการให้น้ำในอาคารหรือการสนับสนุนโครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดการปล่อยสารเคมีที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  4. การลงทุนในโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม: เช่น การสนับสนุนโครงการการบริหารจัดการขยะและการรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปสู่ถิ่นฐานการจัดกำจัด
  5. การลงทุนในโครงการการอนุรักษ์ทางธรรมชาติ: เช่น การสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์ป่าหรือการฟื้นฟูชีวิตทางน่านน้ำ ซึ่งส่งผลให้มีการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและประโยชน์

ธนาคารในไทยที่สนับสนุน green finance
มีหลายธนาคารในประเทศไทยที่เริ่มมีการให้บริการ Green Finance และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างธนาคารที่ให้บริการ Green Finance อาทิเช่น:

  1. ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
  2. ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. ธนาคารทหารไทย (TMB Bank) – มีโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่