ทบ.ภูเก็ต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำร่องเมืองต้นแบบพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ

ทบ.ภูเก็ต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำร่องเมืองต้นแบบพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและระบบข้อมูลอัจฉริยะ “โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต มีเป้าหมายในการพัฒนาลานจอดรถอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้ถูกกำหนดให้เป็นเมือง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะต้นแบบในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) เข้ากัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตทุกด้าน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเมือง จึงเป็นที่น่ายินดียิ่ง เมื่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เลือกเทศบาลนครภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ โดยมอบหมายให้คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่จอดรถยนต์ดังกล่าว

การติดตั้งเซ็นเซอร์ที่จอดรถยนต์ประเภทลานกลางแจ้ง (Outdoor Parking Sensor) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ในการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์ให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดและเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สามารถลดระยะเวลาหาจุดจอดรถ ประหยัดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่การจราจรติดขัด ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถ โดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่จอดรถยนต์ จำนวน ๘๙ ชุด (ช่องจอด) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ดังนี้

๑. ลานจอดรถยนต์สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) จำนวน ๔๐ ชุด

๒. ถนนเยาวราช จำนวน ๔๓ ชุด

๓. ถนนถลาง จำนวน ๖ ชุด

โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าจอดของรถในลานจอดที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Energy)  และกระจายสัญญาณได้กว้าง โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายล์แอพพลิเคชั่น และสามารถรายงานผลสรุปรายวัน รายเดือน และรายปี การใช้พื้นที่ลานจอดได้ผ่านเว็บไซต์ ทำให้ทราบพิกัดจุดจอดรถที่ให้บริการ จำนวนที่จอดรถที่มีสถานะว่างด้วยสัญลักษณ์สีเขียวคือว่าง และ สีแดงคือ ไม่ว่าง ซึ่งกำลังมีการต่อยอดการพัฒนาให้สามารถจองล่วงหน้าพื้นที่จอดได้ด้วยในอนาคต

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตั้งเซ็นเซอร์ที่จอดรถยนต์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ   เป็นเงิน ๘๔๘,๖๐๐.- (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งเซ็นเซอร์ที่จอดรถยนต์ จะเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน สามารถทราบว่าที่จอดรถมีที่ว่างหรือไม่ ก่อนการเดินทางมาจอด  ซึ่งจะเปิดให้บริการประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่