หมวดหมู่: พลังงานจากขยะ

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

Read More
Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy
การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้น นอกจากเป็นการกำจัดขยะไม่ให้ล้นเมืองแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่