นักเรียนโครงการ BP For AEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักเรียนโครงการ BP For AEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน  ในโอกาสนำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน BP For AEC เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทน Live & Learn With Renewable Energy โดยได้รับฟังองค์ความรู้กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช / สัตว์ ใช้แล้ว พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสาธิต เงาเงิน เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

เรื่องที่น่าสนใจ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่