คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยานยนต์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เยี่ยมชมนวตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยานยนต์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เยี่ยมชมนวตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยานยนต์ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาและเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องกับนตวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – generation Automotive) เพื่อการจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่รองรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มุ่งยุค 4.0 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2563

เรื่องที่น่าสนใจ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThompson Rivers Unversity ประเทศแคนาดา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)และเจ้าหน้าที่กองทุน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่