เอกสารเผยแพร่

เอกสารองค์ความรู้พลังงาน

เอกสารองค์ความรู้พลังงานเพิ่มเติม คลิ๊กเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

แจ้งปิดปรับปรุงสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) (ERDI- CMU)

แจ้งปิดปรับปรุงสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
“สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI- CMU)”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9-วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564
เป็นเวลา 24 ชม.ของช่วงวันดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ERDI-CMU e-Card

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งความส่งให้ทุกท่านในช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่2564 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และคุณพระรัตนตรัย จงบัลดาลอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรว ทั้งกาย ใจ ข้ามพ้นทุกอุปสรรค และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ

The talk features”CMU Smart City Clean Energy” at SETA 2020

Asst. Prof. Dr. Pruk Aggarangsi, Director of Energy Research and Development Institute- Nakornping, Chiang Mai University gave a talk entitled “CMU Smart City Clean Energy” at SETA 2020: Smart Energy and Technology Virtual Conference on the topic entitled “CMU Smart City Clean Energy” on October 15, 2020. The talk features CMU clean energy management patterns that corresponds to SDGs policy.

โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ

โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานและโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพ และใช้ข้อมูลการติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพตามเวลาจริง (Real Time Monitoring) มาใช้ในการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าในส่วนของระบบก๊าซชีวภาพที่คาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น โดยเป็นการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) ให้กับผู้ดูแลระบบ ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงที ส่งผลให้การผลิตก๊าซชีวภาพมีความเสถีย

การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำเสียชนิดซัลเฟตสูง

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่