ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ERDISOLAR

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ERDISOLAR

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง และเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนา การประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ERDI – SOLAR) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้

การติดตั้ง Solar Power ดีอย่างไร
• ลดค่าไฟฟ้า
• ลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านหรืออาคาร
• ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวนหลังคา ในกรณีที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านพักอาศัย
• แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี
• ยกระดับสถานประกอบการให้เป็น องค์กรสีเขียว
• ช่วยลดสภาวะโลกร้อน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบ Solar Rooftop สำหรับบ้านพักอาศัย ในขนาด 5 กิโลวัตต์ และ 10 กิโลวัตต์ และให้บริการติดตั้งระบบ Solar Rooftop สำหรับอาคารภาคธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป

หมายเหตุ: สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถติดตั้งระบบ Solar Rooftop ได้ นอกเหนือจากขนาดที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ว่าจ้าง

นอกจากนี้การติดตั้งระบบ Solar Rooftop แล้วสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้พัฒนา การประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ERDI – SOLAR) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้

มั่นใจในการติดตั้งระบบ Solar Power กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ออกแบบและติดตั้งโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร และช่างเทคนิคผู้เชียวชาญ
• ใช้อุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตามมาตรฐานสากล และที่การไฟฟ้ากำหนด
• ใช้โปรแกรมคำนวณความเข้มของแสง เพื่อให้การใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐาน มอก.
ขอบเขตการดำเนินงานของสถาบัน
• สำรวจข้อมูลทางวิศวกรรม
• ออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
• เดินระบบ ติดตามผล และฝึกอบรม
• ติดตามผลการทำการของระบบตามระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-94-2007 หรือดูรายละเอียดที่ www.erdi.cmu.ac.th

เรื่องที่น่าสนใจ

ทำความรู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์

ทำความรู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบเผาทิ้งก๊าซส่วนเกิน

ERDI-EASY SMART METER SYSTEM โปรแกรม “แสดงผลการใช้ไฟฟ้า” อัจฉริยะ

ERDI-EASY SMART METER SYSTEM โปรแกรม “แสดงผลการใช้ไฟฟ้า” อัจฉริยะ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่