โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชายขอบอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชายขอบอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความรู้ในด้านการบำบัดน้ำด้วยพืชกำลังเติบโต และการประยุกต์ใช้ระบบนิเวศของอ่างแก้วเพื่อการบำบัดยังมีความไม่แน่นอน จากปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์และบริบทของบริเวณโดยรอบ จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและพัฒนาข้อมูลด้านพื้นที่รอบบริเวณอ่างแก้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อการบำบัดน้ำและลดอัตราการเกิดปรากฎการณ์สาหร่ายสะพรั่งต่อไปในอนาคต ดังนั้นคณาจารย์กลุ่มวิชาออกแบบจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีแนวคิดในการสำรวจพื้นที่ในบริเวณอ่างแก้วและพิจารณาเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำด้วยพืชพรรณ เพื่อช่วยกำจัด และลดปริมาณธาตุอาหารในน้ำที่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดสาหร่ายสะพรั่ง ควบคู่ไปกับการสำรวจระบบนิเวศแหล่งน้ำและติดตามการเจริญ เพื่อให้อ่างแก้วยังคงเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพรรณ และเป็นระบบนิเวศที่ดีที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คลิกอ่านเอกสารที่มาโครงการ ที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ

โครงการควบคุมไซยาโนแบคทีเรีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ของอ่างแก้ว

โครงการควบคุมไซยาโนแบคทีเรีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ของอ่างแก้ว

โครงการลดปริมาณสาหร่ายด้วยสารส้มเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและทัศนียภาพของอ่างแก้ว

โครงการลดปริมาณสาหร่ายด้วยสารส้มเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและทัศนียภาพของอ่างแก้ว

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่