ข่าวศูนย์ข่าวชีวมวล

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายพลังงานชุมชน จ.แม่ฮ่องสน ให้ความสนใจศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร” เพื่อสนองตอบตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยบูรณาการ 3 เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ เทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับหมักย่อยร่วม และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ และผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ (CBG) เพื่อใช้สำหรับระบบรถขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่สมบูรณ์แบบ

นักศึกษาโครงการจิตอาสา FOOD WASTE มช. เรียนรู้การบริหารจัดการเศษอาหารและขยะมูลฝอย

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้และเยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน เข้าพบปะ พุดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะตัวแทน พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนางานด้านวิศวกรรม

อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ นักศึกษา และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คณะศึกษาศาตร์ มช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

1 2 5