ข่าวศึกษาดูงาน

นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

อบต.กุ่มหัก สระบุรี เรียนรู้การจัดการขยะและชีวมวล เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

คณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อบต.กุ่มหัก สระบุรี ฟังบรรยายการจัดการขยะและชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงาน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อลดการเผา

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานการจัดบริหารจัดการขยะมูลฝอย มช.

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่