หมวดหมู่: ศึกษาดูงาน

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนกิจกรรม Green Youth Movement พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมืองไร้ฝุ่นควัน

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนกิจกรรม Green Youth Movement พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมืองไร้ฝุ่นควัน

นักเรียนเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจแหล่งกำเนิดมลพิาและฝุ่น PM2.5

Read More
สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมการบริหารจัดการชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมการบริหารจัดการชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมการบริหารจัดการชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

Read More
สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน (ประเทศไทย) เยี่ยมชมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน (ประเทศไทย) เยี่ยมชมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะทำงาน

Read More
นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ (SISB) ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน และเรียนรู้การแยกขยะแบบถูกวิธี

Read More
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมงาน CMU Smart city – Clean Energy

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมงาน CMU Smart city – Clean Energy

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) พูดคุย หารือแนวทางการบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

Read More
เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน

เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน

เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน พร้อมพูดคุยหารือความร่วมมือด้าน Green Energy

Read More
บริษัท SCG-CBM เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR

บริษัท SCG-CBM เยี่ยมชมเทคโนโลยีระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR

SCG-CBM ศึกษาการออกแบบการทำงานของระบบถังปฎิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง CMU-CSTR เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตพลังงานทางเลือกให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

Read More
เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนมูลนิธิโฟโคลาเร เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแยกขยะอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่