หมวดหมู่: พลังงานจากขยะ

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่ช่วยนำขยะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ทั้งเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดมากขึ้นในทุกวัน พลังงานทดแทนจากขยะที่ได้ออกมาจะอยู่ในรูปของความร้อน นอกจากนั้น ขยะยังสามารถนำมาผลิตพลังงานในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย สำหรับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะที่จะยกตัวอย่างในวันนี้ มี 2 เทคโนโลยี

Read More
ขยะจากเศษอาหารสู่แก๊สหุงต้ม

ขยะจากเศษอาหารสู่แก๊สหุงต้ม

ไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร ที่ ตลาดร่มสัก ฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินระบบมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพปริมาตรสูงสุด 16 ลบ.ม.ต่อวัน ผลิตกากตะกอนปุ๋ยสูงสุด 2-5 กก.ต่อวัน โดยนำก๊าซชีวภาพไปทดแทนก๊าซหุงต้มได้เดือนละ 5-6 ถัง สำหรับต้มน้ำฆ่าเชื้อโรคหลังจากการทำความสะอาดภาชนะ เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน ปัจจุบันระบบมีกำลังการผลิต 50% ของของเสียเศษอาหาร(ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2558)กำจัดของเสียจากโรงอาหารตลาดร่มสักรวม 119 ตัน ผลิตก๊าซชีวภาพสะสม 8,326 ลบ.ม. ทดแทน LPG 4,163 กก.

Read More
GreenCone ถังหมักรักษ์โลก

GreenCone ถังหมักรักษ์โลก

ถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในประเทศแคนาดา
โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้ใช้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

Read More
ศรีวิโรจน์ฟาร์ม(SF)                   กับแนวทางบริหารจัดการแบบ Zero waste

ศรีวิโรจน์ฟาร์ม(SF) กับแนวทางบริหารจัดการแบบ Zero waste

ด้วยแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้มากกว่ากำไร ทำให้ของเสียที่ได้จากธุรกิจต่างๆของเป็นศูนย์ (Zero waste) จนกระทั้งบริษัทได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 1 ปี 2554 เพื่อติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ด้วยเทคโนโลยีและที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นั่นจึงเป็นเสมือนจุดต่อยอดในส่วนของเกษตรพลังงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน ศรีวิโรจน์ฟาร์มมีระบบก๊าซชีวภาพขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร ในการรองรับมูลไก่เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าในฟาร์ม

Read More
RDF จากขยะสู่เชื้อเพลิงพาณิชย์

RDF จากขยะสู่เชื้อเพลิงพาณิชย์

Refuse Derived Fuel : RDF โดยทั่วไปนิยมเรียกว่า เชื้อเพลิงขยะ แต่สำหรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. เรียกว่า ก้อนเชื้อเพลิงขยะ และได้มีการพิจารณาศึกษา RDF ซึ่งเป็นประโยชน์กับการจัดการขยะชุมชน รวมทั้งขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย ซึ่งมีการทิ้งปะปนกันจนแยกออกได้ยาก จึงขออนุญาตสรุปเนื้อหาของผลการศึกษาจากคณะกรรมาธิการพร้อมแนวคิดจากประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะแบบไทยๆ

Read More
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ เลยทีเดียว ซึ่งไม่เพียงต้องทำการบริหารจัดการเป็นบูรณาการจากทั้งภาครัฐ และเอกชนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วย ในเรื่องของการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการขยะที่มีจำนวน มหาศาลได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read More
ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่นี่ เราประยุกต์ #เทคโนโลยีการจัดการขยะ เพื่อการผลิต #พลังงานทดแทน เป็นพลังงานไฟฟ้า ,ก๊าซไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์,ถ่านชีวภาพ ,ไบโอดีเซล และกำลังดำเนินการต่อในส่วนของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นยางมะตอย

Read More
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

Read More
Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy
การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้น นอกจากเป็นการกำจัดขยะไม่ให้ล้นเมืองแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย

Read More