หมวดหมู่: พลังงานแสงอาทิตย์

การเลี้ยงปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การเลี้ยงปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีคุณค่าทางโภชนาการ
พลังงานแสงอาทิตย์มีความสำคัญในการเลี้ยงปลานิล
สำคัญอย่างไร ติดตามชมกันได้ที่ ERDI Media

Read More
วัฏจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์

วัฏจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อเร็วๆ นี้ การลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นเทรนด์ทั่วโลก และมีต้นทุนถูกลงโดยสามารถแข่งขันกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้แล้ว อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นกังวลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์และการจัดการแผงโซลาร์เซลล์เมื่อหมดอายุการใช้งาน บทความนี้จะสำรวจมิติว่าด้วยความยั่งยืนดังกล่าว

Read More
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

จากการที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนเริ่มมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ(IEA – The International Energy Agency)คาดการณ์ว่าจะมีพลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 1200 กิกะวัตต์ ภายในปี 2024 ซึ่งเทียบเท่าได้กับกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสำนักงานกล่าวว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็ยังคงไม่เพียงพอกับต่อความต้องการพลังงานที่ยั่งยืน

Read More
ข้อดีข้อเสียพลังงานไฮโดรเจน

ข้อดีข้อเสียพลังงานไฮโดรเจน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีไฮโดรเจนเป็นระบบกักเก็บพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวอย่างและให้ความรู้ เพื่อมุ่งสู่อนาคตของการใช้พลังงานทดแทนเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นอนาคตของการกักเก็บพลังงาน เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานราคาถูก ถ้าใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน จะช่วยให้ยิ่งเก็บได้นาน นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจและช่วยประเทศชาติได้อีกมากมาย

Read More
นักวิจัยใช้ AI เข้ามาช่วยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์

นักวิจัยใช้ AI เข้ามาช่วยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนทรัลฟลอริดาใช้การเรียนรู้ของ AI ในเครื่องจักรช่วยนำแร่ Perovskite มาเป็นวัสดุสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากกระบวนการโฟโตโวทาลิกเป็นพลังงานที่นำมาใช้งานได้ โดยแร่ Perovskite นั้นสามารถทำงานได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลาย ในอนาคตอาจสามารถทำเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบสีทาบ้านก็เป็นได้

Read More
ปัญหาขยะแผงโซลาร์ในอนาคตจัดการอย่างไร

ปัญหาขยะแผงโซลาร์ในอนาคตจัดการอย่างไร

นับแต่ปี 2545 ไทยเริ่มมีการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี จากการสนับสนุนของภาครัฐและรวมไปถึงภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ แม้ว่าพลังงานดังกล่าวจะนับได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็คงมีประเด็นปัญหาเรื่องการกำจัดซากขยะแผงโซลาร์หลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยราว 20 ปี โดยไทยกำลังต้องเผชิญกับประเด็นปัญหาดังกล่าวในอีกระยะ 3 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีขยะแผงโซลาร์ปริมาณราว 488 ตัน และมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 122,408 ตันในปี 2581 ซึ่งหากไม่มีมาตรการการกำจัดที่เหมาะสม ขยะดังกล่าวจะสะสมเป็นปริมาณมหาศาลเกือบ 5 แสนตันในอนาคตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

Read More
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรหันไปทิศไหน?

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรหันไปทิศไหน?

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้สังเกตุดวงอาทิตย์ที่มักขึ้นจากทิศตะวันออก อ้อมไปทางทิศใต้เสมอ ทิศใต้ จึงได้รับแสงแดดทั้งวัน เหมาะกับการวางแผงโซลาร์เซลล์ที่สุดควรวางเอียง 10 -18 องศา เพื่อให้แผงได้รับแสงและผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่

Read More
พัฒนาการด้านมาตรฐาน        ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

พัฒนาการด้านมาตรฐาน ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 40 ปี ก่อนปี พ.ศ. 2548 ปริมาณติดตั้งใช้งานสะสมราว 6 เมกะวัตต์ แต่ปัจจุบันตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (อ้างอิงข้อมูล สนพ.) กำหนดเป้าหมายปริมาณกำลังผลิตตามสัญญาสะสม 10 กิกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2580 ทั้งนี้กำลังผลิตติดตั้งสะสมราว 3 กิกะวัตต์ (ข้อมูล พพ. จนถึง พ.ศ.2561) ทิศทางเดียวกับทั่วโลกตามรายงานของ International Energy Agency (IEA-PVPS) ปริมาณการติดตั้งสะสมทั่วโลก 512.3 กิกะวัตต์ (ค.ศ.2018) เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยรวมในช่วง 30 ปี มีการใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 1.6 พันเท่า ทั้งนี้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยก็มีพัฒนาการไปตามการเติบโตของตลาด ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเซลล์หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ งานวิศวกรรมการออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา การตลาดและด้านการเงินการลงทุน ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจ เพื่อให้ทันและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Read More
ทำไมแสงอาทิตย์ ถึงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

ทำไมแสงอาทิตย์ ถึงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โซลาร์เซลล์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่