หมวดหมู่: ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล

ประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมประชุมมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ พร้อมคณะผู้บริหาร การไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

Read More
นศ.คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศึกษาเรียนรู้งานเทคโนโลยีชีวภาพ

นศ.คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศึกษาเรียนรู้งานเทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

Read More
กฟผ.แม่เมาะ  เยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยอัจริยะพลังงานสะอาด CMU Smart city – Clean Energy

กฟผ.แม่เมาะ เยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยอัจริยะพลังงานสะอาด CMU Smart city – Clean Energy

คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด CMU Smart City – Clean Energy

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

Read More
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณวิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมพทรัพย์ กรมธนารักษ์ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะฯ

Read More
นศ.ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะครบวงจร

นศ.ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะครบวงจร

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

Read More
นักศึกษาภาควิชาเคมี มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักศึกษาภาควิชาเคมี มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักศึกษาสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้กับกระบวนวิชาเรียน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่