หมวดหมู่: ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณวิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมพทรัพย์ กรมธนารักษ์ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะฯ

Read More
นศ.ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะครบวงจร

นศ.ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะครบวงจร

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

Read More
นักศึกษาภาควิชาเคมี มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักศึกษาภาควิชาเคมี มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักศึกษาสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้กับกระบวนวิชาเรียน

Read More
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน CMU Smart City – Clean Energy

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน CMU Smart City – Clean Energy

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ CMU Smart City – Clean Energy

Read More
นักเรียนโครงการ BP For AEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นักเรียนโครงการ BP For AEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน BP For AEC เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทน Live & Learn With Renewable Energy

Read More
สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะนปส.รุ่นที่ 75 ศึกษาดูงาน นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะนปส.รุ่นที่ 75 ศึกษาดูงาน นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)

Read More
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมนวัตกรรมพลังงานทดแทน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมนวัตกรรมพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณดรุณพร กมลภุส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่