หมวดหมู่: ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล

คณะศึกษาศาตร์ มช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

คณะศึกษาศาตร์ มช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบวงจร

Read More
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ผู้อำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
ประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมประชุมมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ พร้อมคณะผู้บริหาร การไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ CMU Smart City – Clean Energy

Read More
นศ.คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศึกษาเรียนรู้งานเทคโนโลยีชีวภาพ

นศ.คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศึกษาเรียนรู้งานเทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

Read More
กฟผ.แม่เมาะ  เยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยอัจริยะพลังงานสะอาด CMU Smart city – Clean Energy

กฟผ.แม่เมาะ เยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยอัจริยะพลังงานสะอาด CMU Smart city – Clean Energy

คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด CMU Smart City – Clean Energy

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย

Read More
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณวิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมพทรัพย์ กรมธนารักษ์ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะฯ

Read More
นศ.ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะครบวงจร

นศ.ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มช. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะครบวงจร

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่